Licencja i klasyfikacja IPC – jak uzyskać?

Na podstawie materiałów sporządzonych przez trenera Wojciecha Seidla, zamieszczamy mały poradnik: Jak przygotować dokumenty na klasyfikację międzynarodową.

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony IPC – jest to zawsze aktualny zestaw, którego elementy zostaną opisane w tym artykule. Poniższe przykłady służą jedynie naświetleniu zasad.

  • Formularz (Lista warunków uzyskania licencji IPC)
  • Kwestionariusz osobowy
  • zdjęcie (jak najnowsze, takie jak wykonywane jest do dowodu lub paszportu)
  • + skan dokumentu (dowodu osobistego lub paszportu)

Lista warunków IPC ELIGIBILITY CODE FORM
swimmingPierwszym dokumentem jest lista warunków (IPC ELIGIBILITY CODE FORM), na które sportowiec musi zgodzić się aby móc uzyskać licencję sportową Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.W klubie (lub sportowiec/trener) wypełnia tylko rubryki:

Family Name – nazwisko
Given Name – imię
Date of Birth (DD/MM/YYYY) – data urodzenia (w formacie dzień/miesiąc/rok)
Gender – zaznaczamy znakiem X płeć:
Male – mężczyzna
Female – kobieta

Druk poniżej zawiera postanowienia, na które wyrażamy zgodę podpisem (w przypadku, gdyby zaistniała taka potrzeba – prosimy o zgłoszenie konieczności ich przetłumaczenia).

Następnie podpisujemy:
Signature of Athlete – podpis sportowca
Date – data złożenia podpisu przez sportowca
Printed Name of Parent / Legal Guardian – tu wpisujemy drukowanymi literami nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego
Signature of Parent / Legal Guardian – podpis rodzica lub opiekuna prawnego
Date – data złożenia podpisu przez rodzica lub opiekuna prawnego

Pozostałe rubryki wypełnia przedstawiciel PKPar lub PZSN Start.

UWAGA!
Po wypełnieniu wysyłamy wraz z kwestionariuszem oraz skanem dowodu/paszportu do Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego (lub Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”) w celu wystąpienia o nadanie licencji.
Wszystkie dokumenty należy również dołączyć w wersji elektronicznej.
Koszt uzyskania licencji to obecnie 15 EURO za jednego zawodnika, lecz wprowadzono pakiety!
Kwestionariusz osobowy
Kolejnym dokumentem jest Kwestionariusz osobowy (w języku polskim), więc jego wypełnienie nie powinno nieść ze sobą trudności.
Pływanie SC (short course) oznacza krótki basen
Pływanie LC (long course) oznacza długi basen
Pływanie OW (open water)oznacza wody otwarte

Wpisujemy wszystkie 3 symbole oraz dotychczasowe klasy startowe.
Pozostałe rubryki wypełniamy po polsku
Do zestawu dokumentów dołączamy zdjęcie (plik)
Formularz zgłoszenia na klasyfikację medyczną

Podobnie jak w przypadku pierwszego dokumentu, zawodnik wypełnia jedynie część rubryk. Należy zabezpieczyć stosowną ilość czasu na obieg dokumentów, ponieważ zgłoszenie musi znaleźć się w IPC maximum jeden miesiąc przed klasyfikacją.

Wypełniamy:
część Athlete details
Family name – nazwisko
First name – imię
Date of birth (dd/mm/yyyy) – data urodzenia
Male / Female – mężczyzna / kobieta (niepotrzebne skreślić)
część Impairment group (grupa niepełnosprawności) – znakiem X zaznaczamy właściwą (główną) niepełnosprawność
Physical impairment – ruchowa
Visual impairment – wzroku
Intellectual impairment – intelektualna
część Competition details – dotyczy nazwy i daty zawodów, przy okazji których sportowiec ma być klasyfikowany.
Competition name – wpisujemy nazwę zawodów
Competition dates – wpisujemy datę zawodów

Na drugiej stronie, w częśći Detailed medical information opisujemy (w języku angielskim) krótką charakterystykę dysfunkcji
Poniżej – w sekcji List of supporting Medical documentation wpisujemy na listę dokumenty medyczne, które zamierzamy okazać podczas klasyfikacji (muszą być przetłumaczone na język angielski). Mogą to być np. wyniki badań, wypisy ze szpitali, zdjęcia RTG wraz z opisem itp.
Pozostałe sekcje wypełnia PKPar lub PZSN Start.