Integracyjne Zawody Pływackie „MUSZELKA 2012”

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
plywac1. Termin i miejsce zawodów
12 – 14 października 2012 r.,
Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”,
ul. Balkonowa 2, 03–329 Warszawa
2. Organizator:
Klub Sportowy Niepełnosprawnych „Start” Warszawa przy współpracy:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek
 • Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”
 • Fabryka Promocji,

3. Zasady uczestnictwa
3.1 Wg zasad generalnych.
3.2 Obowiązuje pkt. 3 Zbioru Regulaminów Imprez Centralnych w Pływaniu zgodnie, z którym uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy:

 • niepełnosprawni z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku, którzy zostali zakwalifikowani do grup startowych zgodnie z przepisami IPC i PZSN „Start”
 • znajdujący się w centralnym rejestrze PZSN „Start”
 • posiadający aktualną grupę startową
 • posiadający aktualne badania lekarskie
 • formalnie zgłoszeni do zawodów pkt. 6.4
 • zaproszeni zawodnicy pełnosprawni
 • zaproszeni zawodnicy z zagranicy.

3.3 W zawodach będą mogli uczestniczyć:

 • grupa wiekowa S (seniorzy) – tylko zawodnicy posiadający ogólnopolską grupę startową PZSN „Start” (PL) lub (MN)
 • grupa wiekowa A (juniorzy) – tylko zawodnicy posiadający ogólnopolską grupę startową PZSN „Start” (PL) lub (MN)
 • grupa B (kadeci) – tylko zawodnicy posiadający ogólnopolską grupę startową PZSN „Start” (PL) lub (MN)

4. Warunki techniczne

 • długość pływalni 25 m
 • ilość torów 6
 • głębokość: max. 1,80 m – min. 1,20 m
 • homologacja Polskiego Związku Pływackiego (Zaświadczenie nr PZP/427/2007)
 • elektroniczny pomiar czasu

5. Przepisy techniczne:
5.1 Wg zasad generalnych.
5.2 Zawody rozgrywane będą w trzech grupach wiekowych:

 • grupa S (seniorzy) rocznik 1995 i starsi
 • grupa A (juniorzy) rocznik 1996 – 1998
 • grupa B (kadeci) rocznik 1999 i młodsi

oraz zaproszeni młodzi zawodnicy pełnosprawni:

 • grupa X1 rocznik 1996
 • grupa X2 rocznik 1998 – 1997
 • grupa X3 rocznik 2001 – 2002

5.3 Zawody rozgrywane będą indywidualnie seriami na czas w kategorii kobiet i mężczyzn, systemem open.
5.4 Każdy zawodnik biorący udział w zawodach ma obowiązek startu w minimum trzech konkurencjach indywidualnych.
5.5 Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości 50,00 zł.
5.6 Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez lekarza zawodów.
6. Zgłoszenia:
6.1 Według zasad generalnych.
6.2 Zgłoszenia imienne należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 05.10.2012 r. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc ostateczne potwierdzenie list zgłoszeniowych nastąpi do dnia 09.10.2011 r.
6.3 Obowiązuje oficjalny druk zgłoszenia
6.4 Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną na adres:
E-mail: zawody@fabryka-promocji.pl
Kontakt telefoniczny: Marcin Jakubowski 0600 181 050
W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć:

 • zawodników poruszających się na wózkach,
 • ekipy/zawodników przyjeżdżających PKP, PKS oraz podać godzinę przyjazdu – celem odebrania z dworca.

UWAGA: Zawodnicy znajdujący się w Centralnym Rejestrze Zawodników PZSN „Start”, przy nazwiskach których w kolumnie „uwagi” są naniesione czerwoną czcionką symbole lub/i uwagi nie będą mogli startować w tych zawodach.

7. Program zawodów:
W zawodach zawodnicy mogą startować we wszystkich konkurencjach z wyjątkiem konkurencji 150 m stylem zmiennym zarezerwowanej dla grup startowych SM1–SM4. Do rywalizacji punktowej będą brane pod uwagę tylko konkurencje paraolimpijskie przypisane poszczególnym grupom startowym.
dzień I – sobota 13.10.2012 r.
Blok I
Kobiety / Mężczyźni
50 m st. dowolnym / 50 m st. dowolnym
150 m st. zmiennym / 150 m st. zmiennym
100 m st. motylkowym / 100 m st. motylkowym
50 m st. klasycznym / 50 m st. klasycznym
100 m st. grzbietowym / 100 m st. grzbietowym
400 m st. dowolnym / 400 m st. dowolnym
dzień II – niedziela 14.10.2012 r.
Blok II
Kobiety / Mężczyźni
100 m st. dowolnym / 100 m st. dowolnym
200 m st. zmiennym / 200 m st. zmiennym
50 m st. motylkowym / 50 m st. motylkowym
100 m st. klasycznym / 100 m st. klasycznym
50 m st. grzbietowym / 50 m st. grzbietowym
200 m st. dowolnym / 200 m st. dowolnym

8. Nagrody:

Za trzy pierwsze miejsca w grupach S, A, B i X (suma punktów z trzech najlepszych startów) zawodnika w grupie S, A, B i X określi, który zawodnik zajął: pierwsze, drugie, trzecie miejsce niezależnie od konkurencji i posiadanej grupy startowej).
9. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Organizator zapewnia zakwaterowanie w hotelu Twins 2, ul. Żywiczna 57 od godziny 14.00 w dniu 12.10.2012 r. do godziny 14.00 w dniu 14.10.2012, oraz wyżywienie od kolacji w dniu 12.10.2012 r. do obiadu w dniu 14.10.2012 r.
10. Zasady finansowania
Koszty przejazdów na zawody zawodników pokrywają macierzyste jednostki organizacyjne.
11. Informacje organizacyjne
Biuro Zawodów w dniu przyjazdu 12.10.2012 r. będzie mieściło się na terenie Hotelu Twins 2 od godziny 18.00. Podczas trwania zawodów biuro funkcjonować będzie na terenie KBR „Muszelka”, przy ulicy Balkonowej 2.
12. Odprawa techniczna.
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 12.10.2012 r. w restauracji hotelu Twins 2, o godz. 20.00. Szczegółowy program zawodów kierownicy ekip otrzymają w dniu przyjazdu, w miejscu zakwaterowania.
13. Postanowienia końcowe.

 • Na zawodach obowiązują przepisy IPC i (na podstawie przepisów FINA i PZP).
 • Zasady składania protestów określa pkt. 10.3.
 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, lekarz zawodów oraz kierownicy ekip i trenerzy.
 • Uroczyste otwarcie zawodów nastąpi 13.10.2012 r.
 • Uroczyste zamknięcie zawodów nastąpi dnia 14.10.2012 r., bezpośrednio po zakończeniu ostatniej konkurencji.
 • W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Kierownik Zawodów, będący jednocześnie przewodniczącym Komisji Odwoławczej, która zostanie powołana na odprawie technicznej zawodów.
 • Wstęp na zawody dla publiczności bezpłatny.
 • Lekarz pełni dyżur w czasie zawodów i rozgrzewki.
 • Kierownicy ekip zobowiązani są do posiadania książeczek z aktualnymi badaniami lekarskimi zawodnika i okazania ich w razie potrzeby.